CURRICULUM EXAMENS

Alvorens in aanmerking te kunnen komen om deel te nemen aan een examen moet de student een officieel lid zijn van Hwa Rang Tang Soo Do Belgium en de toelating hebben van zijn/haar leraar.

Avant d'être pris en consideration afin de pouvoir prendre part à l'examen, l'étudiant doit être un membre officiel de Hwa Rang Tang Soo Do Belgium et avoir l'autorisation de son instructeur.

Officiële Tang Soo Do oefenuitrusting (DO BOHK) is vereist.

Tenue d’entraînement officielle de Tang Soo Do (DO BOHK) est exigée.

Om te slagen moet men een minimum van 60% voor Gupleden en 70% voor Danleden behalen.

Pour réussir un minimum de 60% pour les membres Gup et 70% pour les membres Dan seront requis.

GRADUATIE MINIMUM VEREISTE - CRITÈRES MINIMUM DE GRADE

10 GUP

Bij inschrijving heeft een nieuwe leerling de 10de Gup graad.

A l’inscription l’élève débutant aura le grade de 10e Gup

9 GUP

Standen: attente houding - klaarstand - voorwaarts

Positions: position vigilante - position départ - de face

Hand technieken/Techniques des mains:

Zie/voir Hyungs

Been technieken/techniques des jambes:

Voorwaarts - zijwaarts - binnen/buiten/binnen

De face - de côté - intérieur/extérieur/intérieur

Drie stap sparring/Combat à trois pas:

Twee éérste, rechter en linker uitvoering

Deux premiers, performance côté droit et gauche

Hyungs: Ki Cho Hyung Il Bu + Ee Bu

Terminologie (mondeling/orale):

Vertaal in het Koreaans: oefenruimte-leraar-oefenkledij-tel tot 5

Traduisez en Coréens: espace d’entraînement – instructeur – compter jusqu’à 5

8 GUP

Standen/Positions:

Attente houding - klaarstand - achterwaartse stand - paardezit stand

Position vigilante - position départ - position arrière - position cavalier

Hand technieken/techniques des mains:

Zie/voir Hyungs

Combinatie’s/Combinaisons

Hand technieken/techniques des mains:

Op aanbeveling van examinator

Sur recommandation de l'examinateur

Been technieken/Techniques des jambes:

Cirkelvormige - hamer – haak

Circulaire - marteau - crochet

Combinatie’s/Combinaisons

Hand & been technieken/techniques des mains & jambes:

Op aanbeveling van examinator

Sur recommandation de l'examinateur

Drie stap sparring/Combat à trois pas:

Drie éérste, rechter en linker uitvoering + creativiteit

Trois premiers, performance côté droit et gauche + Créativité

Een stap sparring/Combat à un pas:

Twee éérste, rechter en linker uitvoering

Deux premiers, performance côté droit et gauche

Hyungs:

Ki Cho Hyung Ee Bu - Ki Cho Hyung Sam Bu

Sparring/combat: 1 tegen 1 geen contact /1 contre 1 pas de contact

Zelfverdediging/Self Défense:

1 + 2 rechter uitvoering ter plaatse + vooruit / achteruit

1 + 2 performance côté droit sur place + avant / arriére

Terminologie (mondeling/Orale):

Vertaal in het Koreaans : blok - aanval - laag+midden+hoog niveau - tel tot 10

Traduisez en Coréens: défense - attaque - basse+moyenne+haut niveau - compter jusqu’à 10

Breektechnieken/Techniques de casse: (volwassenen/Adultes)

Zijwaartse trap en/of hamer slag

Coup de pied de côté et/ou coup de poing marteau

7 GUP

Hand technieken/Techniques des mains:

Zie/voir Hyungs

Combinatie’s/Combinaisons

Hand technieken/techniques des mains:

Op aanbeveling van examinator

Sur recommandation de l'examinateur

Been technieken/techniques des jambes:

Traptechnieken van 9de en 8ste gup met overstap

Technique de jambes du 9 et 8 gup avec un pas.

Combinatie’s/Combinaisons

Hand & been technieken/techniques des mains & jambes:

Op aanbeveling van examinator

Sur recommandation de l'examinateur

Eén stap sparring / Combat à un pas:

Twee éérste, rechter en linker uitvoering + creativiteit

Deux premiers, performance côté droit et gauche + créativité

Hyungs:

Kicho Hyung Sam Bu + Pyung Ahn Cho Dan

Sparring / Combat:

1 tegen 1 geen contact / 1 contre 1 pas de contact

Zelfverdediging/self Défense:

1 + 2 rechter en linker uitvoering, ter plaatse + vooruit/achteruit

1 + 2 performance côté droite et gauche sur place + avant/arrière

Terminologie (mondeling/oral):

Vertaal in het Koreaans / Nederlands: 10 woorden

Traduisez en Coréens / Français : 10 mots

Breektechnieken/Techniques de casse:

Hamer trap en / of meshand slag

Coup de pied marteau et / ou sabre de main

6 GUP

Hand technieken/techniques des mains:

Zie/voir Hyungs

Combinatie’s/combinaisons

Hand technieken/techniques des mains:

Op aanbeveling van examinator

Sur recommandation de l'examinateur

Been technieken/techniques des jambes:

Traptechnieken van 8 en 7 gup met overstap en dwi dull ryo yup cha ki

Technique de jambes du 8 et 7 gup avec un pas et dwi dull ryo yup cha ki

Combinatie’s/Combinaisons

Been technieken/techniques des jambes:

Op aanbeveling van examinator

Sur recommandation de l'examinateur

Combinatie’s/combinaisons

Hand & been technieken/techniques des mains & jambes:

Minimum 6 combinatie’s op order van examen conductor

Minimum 6 combinaisons sur ordre du conducteur d'examen

Een stap sparring-combat à un pas:

éérste 5, rechter uitvoering, performance côté droite

Hyungs: Pyung Ahn Cho Dan + Ee Dan

Sparring/combat: 1 versus 1 technish minimum « 2 X 2 minuten/minutes»

Zelfverdediging / Self Défense:

1>5 rechter uitvoering - performance

Ter plaatse + vooruit / achteruit - côté droite sur place + avant / arrière

Terminologie (mondeling/orale):

Vertaal in het Koreaans / Nederlands: 15 woorden

Traduisez en Coréens / Français : 15 mots

Breektechnieken/Techniques de casse:

1 snelle combinatie + 1 achterwaartse techniek

1 combinaison rapide + 1 technique arrière

5 GUP

Hand technieken / Techniques des mains:

Zie/voir Hyungs

Combinatie’s/Combinaisons

Hand technieken/techniques des mains:

Op aanbeveling van examinator

Sur recommandation de l'examinateur

Been technieken/techniques des jambes:

Traptechnieken van 9,8,7 en 6 Gup met overstap langs voor en langs achter

Technique de jambes du 9,8,7 et 6 gup avec un pas avant et par arrière

Combinatie’s/Combinaisons

Been technieken/techniques des jambes:

Op aanbeveling van examinator

Sur recommandation de l'examinateur

Combinatie’s/Combinaisons

Hand & been technieken/techniques des mains & jambes:

7 Combinatie’s op aanbeveling van examinator

7 Combinaisons sur recommandation de l'examinateur

Een stap sparring/combat à un pas:

éérste 5, rechter en linker uitvoering + creativiteit

5 premiérs, performance côté droite et gauche + créativité

Hyungs: Pyung Ahn Ee Dan + Sam Dan

Sparring / Combat: 1 versus 1 technish + controle technique + contrôle minimum « 2 X 2 minuten/minutes»

Zelfverdediging /self Défense:

1>5 rechter en linker uitvoering ter plaatse + vooruit / achteruit

1>5 performance droite et gauche sur place + avant / arrière

Terminologie (mondeling/orale):

Vertaal in het Koreaans / Nederlands: 20 woorden

Traduisez en Coréens / Français : 20 mots

Breektechnieken/techniques de casse:

1 snelle combinatie + 1 springende techniek + 1 achterwaartse techniek

1 combinaison rapide + 1 technique en sautant + 1 technique arrière

4 GUP

Hand technieken/techniques des mains:

Zie/voir Hyungs

Combinatie’s/combinaisons

Hand technieken/techniques des mains:

Op aanbeveling van examinator

Sur recommandation de l'examinateur

Been technieken/techniques des jambes:

Aditioneel - Achterwaartse traptechnieken op aanbeveling van examinator

Additionelle - Coup de pieds arrière sur recommandation de l'examinateur

Combinatie’s/Combinaisons

Been technieken/techniques des jambes:

Op aanbeveling van examinator

Sur recommandation de l'examinateur

Hand & been technieken/techniques des mains & jambes:

10 combinatie's op aanbeveling van examinator

10 combinaisons sur recommandation de l'examinateur

Een stap sparring-Combat à un pas:

éérste 10, rechter uitvoering-premiérs, côté droite

Hyungs: Pyung Ahn Sam Dan + Chil Sung Ee Ro Hyung

Sparring/Combat: 1 versus 1 technish + controle/technique + contrôle minimum « 3 X 2 minuten/minutes »

Zelfverdediging/self Défense:

1->10 rechter uitvoering - performance côté droite

Ter plaatse + vooruit / achteruit - sur place + avant / arrière

Terminologie (mondeling/Orale):

Vertaal in het Koreaans / Nederlands: 25 woorden

Traduisez en Coréens / Français : 25 mots

Breektechnieken / Techniques de casse :

1 snelle combinatie + 1 springende techniek + 1 achterwaartse techniek

1 combinaison rapide + 1 technique en sautant + 1 technique arrière

3 GUP

Hand technieken/techniques des mains:

Zie/voir Hyungs

Combinatie’s/Combinaisons

Hand technieken/techniques des mains:

Op aanbeveling van examinator

Sur recommandation de l'examinateur

Been technieken/techniques des jambes:

Achterwaartse traptechnieken met overstap op aanbeveling van examinator

Coup de pieds arrière avec un pas sur recommandation de l'examinateur

Combinatie’s/Combinaisons

Been technieken/techniques des jambes:

Op aanbeveling van examinator

Sur recommandation de l'examinateur

Combinatie’s/Combinaisons

Hand & been technieken/techniques des mains & jambes:

15 op aanbeveling van examinator

15 sur recommandation de l'examinateur

Een stap sparring / Combat à un pas:

éérste 10 rechts en links met creativiteit

10 premiérs droite et gauche avec créativité

Hyungs: Pyung Ahn Sah Dan

Sparring/combat: 1 versus 1 technish + controle/technique + contrôle minimum « 3 X 2 minuten/minutes »

Zelfverdediging/self Défense:

1>10 rechter en linker uitvoering/performance coté droite

Ter plaatse + vooruit / achteruit -gauche sur place + avant / arrière

Toon 5 vitale raakpunten en verklaar wat de gevolgen kunnen zijn bij aanraking.

Montre 5 points vitaux et expliquez les conséquences en touchant.

Terminologie (mondeling/orale):

Vertaal van het Koreaans naar nederlands: 30 woorden

Traduisez de Coréens en français : 30 mots

Breektechnieken/techniques de casse :

1 snelle combinatie + 1 springende techniek + 1 massa breektechniek

1 combinaison rapide + 1 technique en sautant + 1 technique de masse

2 GUP

Hand technieken/techniques des mains:

Zie/voir Hyungs

Combinatie’s/combinaisons

Hand technieken/techniques des mains:

Op aanbeveling van examinator

Sur recommandation de l'examinateur

Been technieken/techniques des jambes:

Op aanbeveling van examinator, optioneel springende trappen

Sur recommandation de l'examinateur, optionelle coup de pieds sauté

Combinatie’s/combinaisons

Been technieken/techniques des jambes:

20 op aanbeveling van examinator

20 sur recommandation de l'examinateur

Combinatie’s/combinaisons

Hand & been technieken/techniques des mains & jambes:

20 op aanbeveling van examinator

20 sur recommandation de l'examinateur

Een stap sparring/combat à un pas:

10 tot 15 rechts en links/droite et gauche

Met creativiteit/avec créativité

Hyungs: Pyung Ahn Sah Dan + Oh dan

Sparring/combat:

1 versus 1 technish + controle/technique + contrôle minimum « 2 X 3 minuten/minutes »

1 versus 2 technish + controle/technique + contrôle minimum « 30 seconden/secondes »

Zelfverdediging/self Défense:

1>15 rechter en linker uitvoering - performance côté droite et gauche

Ter plaatse + vooruit/achteruit/sur place + avant arrière

Toon 10 vitale raakpunten en verklaar wat de gevolgen kunnen zijn bij aanraking.

Montre 10 points vitaux et expliquez les conséquences en touchant.

Bong technieken/techniques:

Lage blok + tegenovergestelde lage blok + hoge blok + binnen/buiten/binnen blok-stoot + midden stoot + hoge stoot + neerwaartse stoot + opwaartse stoot

Dit in voorwaartse + achterwaartse + zijwaartse stand.

Défense basse + défense basse opposée + défense haute + défense-attaque intérieur/extérieur/intérieur + attaque moyen + attaque haute + attaque du haut vers le bas + attaque du bas vers le haut

Ceci en position de face + arrière + de côté.

Breektechnieken/techniques de casse:

1 snelle combinatie + 1 springende techniek + 1 massa breektechniek

1 combinaison rapide + 1 technique en sautant + 1 technique de masse

Terminologie (mondeling/orale):

Vertaal in het Koreaans: 30 woorden

Traduisez en Coréens: 30 mots

Terminologie (Schriftelijk/ecrit):

Vertaal in het Nederlands: 30 woorden

Traduisez en Francais: 30 mots

1 GUP

Hand technieken/techniques des mains:

Zie/voir Hyungs

Combinatie’s/combinaisons

Hand technieken/techniques des mains:

Op aanbeveling van examinator

Sur recommandation de l'examinateur

Been technieken/techniques des jambes:

Achterwaarste springende trappen-ook met overstap

Coup de pieds sauté arrière- aussi avec un pas

Combinatie’s/combinaisons

Been technieken/techniques des jambes:

Op aanbeveling van examinator

Sur recommandation de l'examinateur

Combinatie’s/combinaisons

Hand & been technieken/techniques des mains & jambes:

25 op aanbeveling van examinator

25 sur recommandation de l'examinateur

Een stap sparring/combat à un pas:

15 tot 20 rechts en links droite et gauche

met creativiteit/avec créativité

Hyungs: Pyung Ahn Oh Dan – Bassai

Sparring/combat:

1 versus 1 technish + controle/technique + contrôle minimum « 3 X 2 minuten/minutes non stop/sans arrêt »

1 versus 2 technish + controle/technique + contrôle minimum « 1minuut/minute »

Zelfverdediging/self Défense:

1 > 20 rechter en linker uitvoering/performance côté droite et gauche

Ter plaatse + vooruit/achteruit - sur place + avant/arriere

Toon 10 vitale raakpunten en verklaar wat de gevolgen kunnen zijn bij aanraking.

Montre 10 points vitaux et expliquez les conséquences en touchant.

Bong technieken/techniques:

Lage blok + tegenovergestelde lage blok + hoge blok + binnen/buiten/binnen blok-stoot + midden stoot + hoge stoot + neerwaartse stoot + opwaartse stoot

Dit in voorwaartse + achterwaartse + zijwaartse stand.

Défense basse + défense basse opposée + défense haute + défense/attaque intérieur/extérieur/intérieur + attaque moyen + attaque haute + attaque du haut vers le bas + attaque du bas vers le haut

Ceci en position de face + arrière + de côté.

Breektechnieken/techniques de casse :

2 snelle combinaties + 1 springende techniek + 1 massa breektechniek

2 combinaisons rapide + 1 technique en sautant + 1 technique de masse

Terminologie (mondeling /orale):

Vertaal in het Koreaans: 40 woorden - traduisez en Coréens: 40 mots

Terminologie (Schriftelijk/ecrit) :

Vertaal in het Nederlands: 40 woorden - traduisez en Francais: 40 mots

1 DAN

Hand technieken/techniques des mains:

Allemaal op aanvraag van examinator

Toutes sur recommandation de l’examinateur

Combinatie’s/combinaisons

Hand technieken /techniques des mains:

Op aanbeveling van examinator

Sur recommandation de l'examinateur

Been technieken/techniques des jambes:

Alles op aanvraag van examinator

Toutes sur recommandation de l’examinateur

Combinatie’s/combinaisons

Been technieken /techniques des jambes:

Op aanbeveling van examinator

Sur recommandation de l'examinateur

Combinatie’s/combinaisons

Hand & been technieken/techniques des mains & jambes:

30 op aanbeveling van examinator

30 sur recommandation de l'examinateur

Een stap sparring/combat à un pas:

21 tot 25 rechts/links - droite/gauche

met creativiteit - avec créativité

Hyungs: Bassai – Naihanchi Cho Dan – Chil Sung Il Ro Hyung

Sparring/combat:

1 Versus 1 technish + controle/technique + controle minimum « 3 X 3 minuten/minutes - non stop/sans arret »

1 Versus 2 technish + controle/technique + controle minimum « 2 X 1 minuut/minute»

1 Versus 1 licht contact met berschermers/contact léger avec protections « 1 minuut/minute »

1 Versus houten Dangum/Dangum en bois « 1 minuut/minute »

1 Houten Dangum versus Dangum en bois « 1 minuut/minute »

1 Versus Bong « 1 minuut/minute »

1 Bong versus Bong « 1 minuut/minute »

Zelfverdediging/self Défense:

1 > 25 rechter uitvoering/performance côté droite

Ter plaatse + vooruit/achteruit - Sur place + avant/arrière

Toon 10 vitale raakpunten en verklaar wat de gevolgen kunnen zijn bij aanraking.

Montre 10 points vitaux et expliquez les conséquences en touchant

Bong technieken/techniques

Basis technieken met stok / Techniques de base au bâton:

Lage blok + tegenovergestelde lage blok + hoge blok + binnen/buiten/binnen blok-stoot + midden stoot + hoge stoot + neerwaartse stoot + opwaartse stoot

Dit in voorwaartse + achterwaartse + zijwaartse stand.

Défense basse + défense basse opposée + défense haute + défense-attaque intérieur/extérieur/intérieur + attaque moyen + attaque haute + attaque du haut vers le bas + attaque du bas vers le haut

Ceci en position de face + arrière + de côté.

Hyung: Bong Hyung Il Bu

Breektechnieken/techniques de casse:

3 snelle combinaties + 1 springende techniek + 1 achterwaartse springende techniek + 1 massa breektechniek

3 combinaisons rapide + 1 technique en sautant + 1 technique saute en arriere + 1 technique de masse

Terminologie (mondeling/orale):

Vertaal in het Koreaans: 50 woorden

Traduisez en Coréens: 50 mots

Terminologie (Schriftelijk/ecrit) :

Vertaal in het Nederlands: 50 woorden

Traduisez en Francais: 50 mots

Thesis: Inhoud minimum 1000 woorden

Thèse: Contenu minimum 1000 mots